//
reading...
APAtelier, APAtelier - ing.arch Josef Pleskot, APAtelier Vladimír Škoda, arte contemporanea, expo Praga, Galerie Jaroslav Krbusek, gallerie arte contemporanea, gallerie d'arte, inaugurazione mostra, instalaci, Jaromir Typlt, Miroslava Hajek, mostre a Praga, NEGATIV - POSITIV Vladimír Škoda, Praga, vizuální symboliku, Vladimír Škoda

VLADIMÍR ŠKODA: NEGATIV – POSITIV – per il ciclo SPAZIO PER TUTTI I MEDIA, a cura di Miroslava Hajek, all’APAtelier, Praga

Inaugura il 12.4.2012. ore 18 all’APAtelier di Praga (click:MAPPA) la mostra NEGATIV – POSITIV di Vladimír Škoda. L’esposizione, curata da Miroslava Hajek fa parte del ciclo “SPAZIO PER TUTTI I MEDIA” ed è realizzata in collaborazione con Galerie Jaroslav Krbusek. Nel corso dell’inaugurazione la performance PARMENIDES di Jaromir Typlt. – Testo di Miroslava Hajek: Nel lavoro di Vladimír Škoda un pensiero ricorrente è l’indagine sul mito del cosmo. L’unione simbolica della vita della terra, e dei suoi luoghi, e dell’astrazione dell’universo onnipresente, questo è adeguatamente rappresentato nelle opere chiamate “Entropia”, uno dei suoi temi dominanti già dagli anni ’90. Nell’installazione presente la ricerca creativa dell’artista procede concentrandosi su alcuni punti fondamentali del concetto plastico, l’“architettura” dell’opera, dimostrando chiaramente la volontà di creare un nuovo spazio attraverso il processo creativo di elaborazione, che non è vincolato alla creazione di un oggetto separato ma è basato sull’integrazione di elementi identici. >>

Se nel lavoro di molti artisti la ripetitività è una caratteristica spesso noiosa, per Škoda non è mai un valore banale. L’iterazione è, per lui, uno degli strumenti usati per poter raggiungere l’obiettivo di visualizzare la realtà che va oltre la capacità di percezione sensoriale umana. Questa azione implica un slittamento degli oggetti oltre la loro realtà fisica in uno spazio virtuale, o astrale, dell’universo, le sembianze del quale sono riprodotte assemblando diverse quantità di sfere metalliche, che si dispongono spontaneamente in forme geometriche, seguendo le leggi del caos, regola e caso.

Questa nuova “Entropia”, sfruttando effetti luminosi, offre molteplici possibilità di interpretazione. La luce aiuta ad identificare i paradossi percettivi tra le aree occupate e quelle vuote. Il passaggio dall’evidente realtà fisica al chiarore di luci ed ombre non solo crea una linea dell’orizzonte, ma dà la possibilità di visualizzare anche le oscillazioni dei contrasti tra la materia fisica e la sua astrazione.

In un certo senso l’artista qui ripropone quella qualità tattile del suo lavoro, legata alle sue precedenti sculture forgiate, però questa volta trasferita nella realtà evanescente e extrasensoriale. Egli confronta le dimensioni infinite con l’ambiente circostante, formando un cosmo che può riempire tutto, esistere ovunque, essere a portata di mano ed allo stesso tempo inarrivabile.

Vladimír Škoda rivela un nuovo simbolismo visivo, studiando l’essenza e l’influenza reciproca tra scienza e arte.

La sua rappresentazione di dimensioni cosmiche sconosciute e differenti offre alla coscienza un punto di partenza per la esplorazione del rapporto tra il mondo visibile e uno ipotetico. L’arte di Škoda in questo processo crea delle regole, cercando di ripristinare il potenziale della memoria storica e scientifica trasportato nello spazio infinito simulato.

Miroslava Hajek – www.miroslavahajek.org

VLADIMÍR ŠKODA

NEGATIV – POSITIV

per il ciclo SPAZIO PER TUTTI I MEDIA

a cura di Miroslava Hajek

APAtelier – ing.arch Josef Pleskot

Komunardu 1529/5, PRAGA 7 Praga – http://www.arch.cz/pleskot/ –

La mostra e aperta dal 12. 4. al 31. 7. 2012 – orario ore 9 – 18.festivi esclusi.

Realizzata con la collaborazione con: Galerie Jaroslav Krbusek – www.galeriejaroslavkrbusek.cz www.wellen.cz

Vladimír Škoda / Negativy – pozitivy

Miroslava Hajek

Škodova utkvělá myšlenka zaznamenat mýtus o kosmu, symbolicky sjednotit život země a jeho míst s abstrakcí vše prostupujícího univerza, je adekvátně zastoupena jedním z jeho dominantních témat znázorněných v dílech s názvem “entropie.”

V aktuální instalaci umělec posouvá kupředu své tvůrčí hledání, ve kterém se zaměřuje na některé ze základních bodů plastické koncepce: “architektury” díla, která jasně znázorňuje vůli vytvořit nový prostor prostřednictvím tvůrčího procesu, který se neváže na kreaci samostatného objektu, ale na syntézu identických elementů.

Je-li opakovatelnost často nudným rysem práce mnoha umělců, pro Vladimíra Škodu se nestává nikdy banální hodnotou. Iterace je v jeho práci nástrojem, prostředkem zobrazení skutečnosti, která přesahuje možnosti lidského smyslového vnímání. Tato akce předpokládá posun objektů nad jejich fyzickou realitu, do virtuálního astrálního vesmíru, jehož představu Škoda dokáže zprostředkovat shromážděním různého množství kovových sfér, které se spontánně seskupují do geometrických tvarů sledujíc pravděpodobně zákon pravidla a náhody.

V nové instalaci “entropie” Škoda prokazuje neobyčejné interpretační možnosti mnohotvárnosti aplikováním světelných efektů. Světlo pomáhá identifikovat paradoxy prostorového vnímání- prázdna a zaplněné plochy. Přechod instalace z evidentní tělesné reality do odlesku světla a stínů netvoří jen linii obzoru, ale zároveň zobrazuje oscilaci kontrastů hmoty a odhmotněni.

V určitém smyslu zde umělec znovu obnovuje haptickou podstatu svého díla, která byla vázaná spíše na ranější kované sochy, ale tentokrát ji převádí do reality prchavé a nadsmyslové . Konfrontuje nekonečné rozměry s okolním prostředím tvořícím kosmos, který může zaplnit vše, existovat všude, být na dotek ruky a zároveň nedostižitelný.

Vladimír Škoda odkrývá novou vizuální symboliku, studuje reciproční vliv vědy a umění. Jeho zobrazení neznámých, odlišných, astronomických dimenzí přináší lidskému vědomí podnět k zprostředkování vztahu mezi světem viditelným a hypotetickým. Škodovo umění vytváří pravidla v procesu, který usiluje o obnovení potenciálu vědecké a historické paměti přenesené do simulovaného nekonečného prostoru.

AP Atelier
 
pokračuje v projektu
PROSTOR PRO VŠECHNA MÉDIA
 
výstavou
 
NEGATIV – POSITIV
 
VLADIMÍR ŠKODA
vernisáž

  1. dubna v 18.00 hod.

Miroslava Hajek – kurátor
 
PARMENIDÉS – literární performance Jaromíra Typlta
 
AP Atelier, ing. arch. Josef Pleskot,
Komunardů 1529/5, Praha 7
 
Výstava bude otevřena v pracovních dnech
od 12. 4. do 31. 7. 2012
od 9.00 do 18.00
výstava je pořádána ve spolupráci
GALERIE JAROSLAV KRBŮŠEK
www.galeriejaroslavkrbusek.cz www.wellen.cz –

Vladimír Škoda / Negatives-positives

Miroslava Hajek

In the work by Vladimír Škoda a recurring thought is the investigation of the myth of the cosmos. The symbolic union of the life of earth, and its places, and the abstraction of the ubiquitous universe, this is amply represented in the works called “Entropy”, one of his dominant themes already since the ’90s.

In this current installation the creative research of the artist proceeds by focusing on some key points of the plastic concept, the “architecture” of the work, clearly demonstrating the intention to create a new space through the creative process of elaboration, which is not bound to the creation of a separate object, but is based on the integration of identical elements.

If in the work of many artists repetition is an often boring characteristic, for Škoda it is never a trivial asset. Interaction is, for him, one of the instruments used to reach the goal to visualize that reality that is beyond the capacity of human sensory perception. This action involves a shift of the objects beyond their physical reality in a virtual, or astral, space, the appearances of which are reproduced by assembling different amounts of metal balls, which spontaneously arrange themselves into geometric shapes, following the laws of chaos, rules and chance.

This new “Entropy” by the use of lighting effects, offers a wide range of interpretations. Light helps in identifying the perceptive paradoxes between empty and filled areas. The passage from the obvious physical reality in the glow of lights and shadows not only creates a horizon line, but gives also a view of the oscillations and the contrasts between physical matter and its abstraction.

In a certain sense, the artist here proposes again that tactile quality of his work, linked to his previous forged sculptures, but this time moved into vanishing and extrasensory realities. He compares infinite dimensions with the environment around us, forming a cosmos that can fill the whole universe, existing everywhere, be at hand, and at the same time unattainable.

Vladimir Skoda reveals a new visual symbolism, studying the essence and the mutual influence between science and art. His depiction of different and unknown cosmic dimensions offers to our consciousness a different point of departure for the exploration of the relationship between the visible world and an hypothetical one. The art of Škoda in this process creates the rules, trying to restore the potential of historical and scientifical memory transported in an infinite simulated space.

Miroslava Hajek

Vladimír Škoda / négatif – positif

Miroslava Hájek

L’ idée fixe de Skoda est de vouloir aborder le mythe du cosmos, d’unifier symboliquement notre vie planétaire à l’abstraction de l’univers omniprésent. Cette abstraction est représentée par un de ses sujets dominants dans sa série d’œuvres intitulée “entropie“.

Dans l’installation actuelle, l’artiste progresse dans sa recherche. Il se concentre sur certains points essentiels de la conception plastique d’ “architecture” d’œuvre. Celle-ci représente clairement une volonté de constituer un nouvel espace par l’entremise du processus créatif qui n’est pas lié avec la mise en œuvre d’un objet unique mais à la synthèse d’éléments identiques.

Si la répétition est souvent ennuyeuse chez de nombreux artistes, elle ne devient jamais une réalité banale pour Skoda. Dans son travail, l’interaction représente un instrument, un outil de visualisation de la réalité qui dépasse les possibilités de perception sensuelles de l’être humain. Cette action suppose un déplacement des objets au delà de leur réalité physique dans l’univers virtuel astral, dont Skoda arrive à transmettre l’image par l’assemblage d’une quantité variée de sphères d’acier qui se réunissent spontanément dans des formes géométriques, suivant une loi de règles et d’accidents.

Dans la nouvelle installation « entropie », Skoda montre les possibilités extraordinaires de polymorphisme par une application d’effets lumineux. La lumière aide à identifier les paradoxes de perception d’espace, de vide et d’espace rempli. Le passage de l’installation d’une réalité corporelle évidente dans le reflet d’ombres et de lumière ne créée pas qu’une ligne d’horizon mais exprime aussi une oscillation de contrastes de la matière et de la dématérialisation.

Ici, dans un sens, l’artiste renoue avec la quintessence haptique d’une œuvre antérieurement liée à des sculptures forgées. Mais cette fois-ci, il la transforme dans une réalité éphémère et sensuellement exacerbée. Il confronte des dimensions infinies avec l’espace environnant qui créée un Univers pouvant remplir tout, exister partout, être à la fois inaccessible et à portée de main.

Vladimir Skoda dévoile la nouvelle symbolique visuelle, il étudie l’influence réciproque des sciences et de l’art. Par sa représentation de dimensions astronomiques différentes et originales, il insuffle à la conscience humaine une pulsion médiatrice entre le monde visible et l’imaginaire. L’art de Skoda créée des règles dans un processus qui aspire à un renouvellement potentiel de la mémoire scientifique et historique transmise dans un espace infini simulé.

Miroslava Hájek

Informazioni su Francesco Tadini

Blogzine fondata dal centro culturale Spazio Tadini di Milano. Per info: francescotadini61@gmail.com

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

MIA Fair 2013 Milan Image Art Fair fotografia
 MIA Milan Image Art Fair 2013 Superstudio Più. Inaugurazione MIA Fair 2013: venerdì 10 maggio. Milan Image Art Fair, la più rilevante fiera di fotografia in Italia, proseguirà sabato 11 maggio e domenica 12 maggio al Superstudio Più di via Tortona 27 a Milano con 180 espositori, tra gallerie d’arte, fotografi indipendenti ed editoria specializzata in fotografia  - >LEGGI INFO.
Jean Clair - intervistato da Giancarlo Ricci Milano Arte Expo
 Jean Clair, MEDUSA: Giancarlo Ricci intervista Jean Clair per Milano Arte Expo. A partire dal suo libro Medusa (Abscondita Edizioni, Milano 2013) abbiamo posto alcune domande al suo autore, Jean Clair, rinomato critico e storico dell’arte, saggista, ex direttore del Museo Picasso di Parigi. >>LEGGI
Stanley Kubrick fotografo, Palazzo Ducale Genova mostra
STANLEY KUBRICK Fotografo PALAZZO DUCALE DI GENOVA dal 1 maggio al 25 agosto 2013. 160 fotografie di STANLEY KUBRICK. La mostra da un aspetto meno noto nella carriera del grande regista statunitense quando, nel 1945, a soli 17 anni venne assunto come fotoreporter dalla rivista americana Look. L’esposizione, ideata da GAmm Giunti, curata da Michel Draguet, presentata lo scorso anno in prima mondiale al Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique a Bruxelles, è coprodotta da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e da Giunti Arte Mostre Musei, in collaborazione con il Museum of the City of New York - che custodisce un patrimonio ancora in parte sconosciuto di oltre 20.000 negativi di Stanley Kubrick.
Spazio Tadini - Isa Locatelli
ISA LOCATELLI Spazio Tadini, Milano Ancora pochi giorni per vedere la mostra di Isa Locatelli dal titolo LEGAMI a Spazio Tadini Arte Contemporanea di Milano. E martedì 12 marzo 2013, andrà in scena lo spettacolo L’ultima madre di e con Afra Crudo. Dalle ore 18:00 APERITIVO mortadella e champagne, ore 19:30 SPETTACOLO. >  Continua a leggere
Galleria Blu Milano
Gallerie arte contemporanea Milano: Galleria Blu IL SENSO E LE FORME Da Chadwick a Bonalumi. Inaugura lunedì 11 marzo 2013, ore 21 la mostra alla Galleria Blu con opere degli artisti Vincenzo Agnetti, Hans Arp, Agostino Bonalumi, Lynn Chadwick, Claudio Costa, Alik Cavaliere, Vincenzo Ferrari,  Lucio Fontana, Emilio Isgrò, Piero Manzoni, Jason Martin, Sandro Martini, Bruno Munari,  Arnaldo Pomodoro, Alessandro Verdi. >LEGGI
MUSEO PECCI MILANO, PER COMBINAZIONE ALTRE PROPOSTE DALLA COLLEZIONE DEL MUSEO
MUSEO PECCI MILANO (MAPPA) - PER COMBINAZIONE ALTRE PROPOSTE DALLA COLLEZIONE DEL MUSEO - Opere di MARCELO CIDADE, FRANCO IONDA, JANNIS KOUNELLIS, PHILIP LORCA DI CORCIA, JACOPO MILIANI, VIK MUNIZ. Progetto speciale: MARIA MULAS, 50 ritratti fotografici di artisti e critici. Video Room RAINER GANAHL, Bicycling Damascus (2004)
INAUGURAZIONE martedì 5 marzo 2013, ore 18. Apertura fino a sabato 6 aprile 2013 >informazioni
Van Gogh
Giancarlo Ricci per Milano Arte Expo – ....  La cosa straordinaria in questo libro è che evidenzia una constatazione su cui pochi si sono soffermati: in più di duemila opere del grande artista, il nome Vincent Van Gogh non è mai scritto. > Continua a leggere
Milano Arte Expo - Fondazione Marconi
Fondazione Marconi di Milano aderisce al progetto Documenti d’Arte del Novecento di Milano Arte Expo con una vasta mole di materiale storico che verrà messo on line. Altre gallerie e fondazioni stanno unendosi a questo cospicuo e progressivo piano di lavoro. Per  collaborare: milanoartexpo@gmail.com.
Il testo che segue è pubblicato nel fascicolo Studio Marconi Documenti n° 8 del 1982La nuova pittura tedesca >leggi
Marinetti chez Marinetti
GALLERIA RUSSO Roma, Marinetti chez Marinetti. Maurizio Calvesi è curatore di una mostra che presenta oltre 40 opere provenienti dalla collezione privata di Filippo Tommaso Marinetti: Luigi Russolo, Tullio Crali, Fortunato Depero, Ardengo Soffici, Rougena Zátková, Antonio Marasco, Gino Galli, Renato Di Bosso, Mino delle Site ... Marinetti chez Marinetti inaugura alla Galleria Russo (MAPPA) venerdì 15 febbraio 2013 e prosegue fino al 15 marzo. > LEGGI
GIULIO PAOLINI GIACOMO GUIDI - ARTE CONTEMPORANEA
GIULIO PAOLINI Giacomo Guidi Arte Contemporanea, Palazzo Sforza Cesarini -  Corso Vittorio Emanuele II, 282/284 ROMA (MAPPA) Inaugurazione 15 febbraio 2013 ore 19. Per la personale da Giacomo Guidi, Giulio Paolini ha realizzato due nuovi lavori, introdotti da undici collages. Il titolo della mostra, Sulla soglia, come pure le opere su carta si richiamano al secondo capitolo del libro pubblicato di recente dall’artista, che funge da guida per i suoi attuali progetti espositivi (G. Paolini, L’autore che credeva di esistere, Johan & Levi, Milano 2012). >LEGGI
fabbrica del vapore viafarini
Fabbrica del Vapore Milano lunedì 18 febbraio 2013, 18.30 | There must be order – nine artists from Central Europe. Viafarini DOCVA con la mostra collettiva There must be order: Matej Gavula, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Lucia Nimcová, Zbyněk Baladrán, Ľubomír Ďurček, Anna Witt, Eva Jiřička, Kamen Stojanov. > LEGGI
Gli anni Sessanta nelle Collezioni Guggenheim, Arca di Vercelli
Gli anni Sessanta nelle Collezioni Guggenheim – Oltre l’Informale, verso la Pop Art: grande mostra allo spazio Arca di Vercelli – Chiesa di San Marco (MAPPA), dal 9 febbraio al 12 maggio 2013. Oltre 50 capolavori dell’arte europea e americana degli anni Sessanta del Novecento, dei protagonisti indiscussi di questa straordinaria stagione, come Robert Rauschenberg, Jean Dubuffet, Cy Twombly, Frank Stella e Andy Warhol, padre della Pop Art, presente in mostra con la celebre serie Fiori (Flowers) del 1964. 13 lavori provengono dalla Collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, recentemente acquisita dalla Collezione Peggy Guggenheim, e saranno presentati qui per la prima volta al di fuori del museo veneziano. >leggi
alfa castaldi galleria sozzani milano
ALFA CASTALDI Galleria Carla Sozzani - Corso Como 10, Milano (MAPPA). Dal 17 febbraio al 30 marzo 2013 mostra retrospettiva di fotografia dedicata ad Alfa Castaldi, uno dei più poliedrici fotografi italiani. Inaugurazione sabato 16 febbraio 2013, dalle ore 15.00 alle ore 20.00. >leggi
Flash Art Event Milano
Flash Art Event Milano 8-10 febbraio 201355 mostre d’arte contemporanea, proposte dalle più importanti gallerie d’arte italiane - selezione curatoriale di Flash Art - unite  a Palazzo del Ghiaccio di Milano (MAPPA), per un intero week end da dedicare all’arte (giovedì 7, a partire dalle ore 19 fino alle 22, una preview per galleristi, collezionisti, stampa e accreditati)  GALLERIE: Annarumma, Area\B, Artforkids, Artra, Beo Project, Boccanera, Giovanni Bonelli, Ca’di Fra’, Cannaviello, Cart, Contini, Continua, Culture Hotel, Curti/Gambuzzi, Massimo De Carlo, Edicola Notte, Paolo Erbetta, FaMa,Santo Ficara, Frittelli, In Arco, Interno 18, Invernizzi, Jerome Zodo, Studio Maffei, Manzoni, Studio Marconi ’65, Primo Marella, Melesi, Massimo Minini, Pio Monti, Museo Laboratorio, Opere Scelte, Oredaria, Otto Zoo, PACK, Giuseppe Pero, Poggiali e Forconi, Claudio Poleschi, PrimoPiano, RAM, Rizziero, Rizzutoarte, RUFA, Lia Rumma, Sperone, Christian Stein, Ermanno Tedeschi, The Promenade Gallery, Luca Tommasi, Villa Contemporanea, Visualcontainer, Workshop, z2o | Sara Zanin
Riccardo Costantini Contemporary Torino, Ray Smith
La galleria Riccardo Costantini Contemporary di Torino (MAPPA) apre la attività espositiva con la mostra di Ray Smith It’s time to change. Dal 22 febbraio al 13 aprile 2013, è proposta al pubblico la produzione recente dell’artista americano che torna in Italia dopo aver collaborato con importanti gallerie come Larry Gagosian, Bruno Bishofberger, Sperone Westwater e Akira Ikeda. Dopo la personale di Ray Smith, una collettiva di fotografia che vedrà esposti lavori di Mario Daniele, Giampiero Fanuli, Maurizio Galimberti, Piero Mollica, Patrick Van Roy; poi le personali di Ubay Murillo -giovane artista originario delle Canarie di base a Berlino- Vanni Cuoghi e del fotografo Edoardo Romagnoli.

PICASSO Palazzo Reale Milano
Picasso Milano Palazzo Reale
PICASSO a Milano: mostra a Palazzo Reale dal 20 settembre 2012 al 6 gennaio 2013. MAE Milano Arte Expo, per la mostra dedicata a Pablo Picasso – con i capolavori del Museo Nazionale Picasso di Parigi apre una rubrica curata dallo psicanalista Giancarlo Ricci  LEGGI >
AFRO - Museo Bilotti - Roma
AFRO, DAL PROGETTO ALL'OPERA, Museo Bilotti Roma
AFRO Dal progetto all’opera. 1951 - 1975 Museo Carlo Bilotti alla Aranciera di Villa Borghese (MAPPA), ROMA - 11 ottobre 2012 - 6 gennaio 2013. Con 37 opere, la mostra illustra le diverse fasi di concezione ed elaborazione dei dipinti di Afro: il passaggio dal disegno preparatorio, attraverso  progetti più complessi e articolati, fino alla versione definitiva del quadro. >LEGGI

SOTHEBY'S ASTA OPERE D'ARTE
Sotheby’s asta di arte contemporanea per il restauro del Castello dei Pico della Mirandola
Milano, asta d’arte benefica: da Sotheby’s asta di arte contemporanea per il restauro del Castello dei Pico della Mirandola, martedì 2 ottobre 2012 alle ore 18.00. Saranno posti all’incanto circa 30 lotti che importanti artisti contemporanei, italiani e stranieri, doneranno a sostegno di questa causa. a  LEGGI >

Emilio Tadini - Fondazione Marconi, Milano, fino al 31 ottobre 2012
Emilio Tadini mostra Milano Fondazione Marconi
Arturo Carlo Quintavalle: Tadini ha dipinto con gioia e ironia e questa gioia e ironia, e insieme questa profonda consapevolezza dell’artista come ideologo e creatore di organiche visioni del mondo, ne fanno la figura più rilevante dell’arte della sua generazione in Italia e una delle maggiori in Europa, una figura che è stata finora da molti citata e imitata  LEGGI >

Vermeer Il secolo d’oro dell’arte olandese
Vermeer Il secolo d’oro dell’arte olandese
27 settembre 2012 – 20 gennaio 2013 Per la prima volta a Roma una rassegna su Johannes Vermeer, massimo esponente della pittura olandese del XVII secolo. La mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale - LINK sito della mostra - include, una selezione di opere di Johannes Vermeer - rarissime e distribuite nei musei di tutto il mondo, nessuna in Italia - e circa cinquanta opere di artisti olandesi suoi contemporanei.  Acquista i biglietti on-line

MARCELLO JORI Giacimento di passioni Padova Galleria Cavour
MARCELLO JORI Giacimento di passioni Padova Galleria Cavour
Dal 29 settembre al 28 ottobre 2012
Artista colto, multiforme e brillante, Marcello Jori torna a Padova dopo quasi trent'anni con un'esposizione che rappresenta una parte importante del suo articolato percorso artistico.
LEGGI >

Gustavo Bonora Exfabbricadellebambole Milano arteGUSTAVO BONORA su Attilio FORGIOLI

Alla Fondazione Stelline di Milano la mostra  di Forgioli fino al 13 ottobre 2012
Attilio Forgioli, MOSTRA A MILANO
- Una mozione di eccentricità - scrive Bonora - e, ad un tempo, di centralità: Attilio Forgioli, eccentrico rispetto alla dominante ed estenuata cronaca Postmoderna, ma centrale quanto all’iconicità storica, appare con un acuto di consistenza metafisica che, mentre intrattiene anche su contenuti “effimeri” (le scarpe, le bistecche, ecc.), li propone con la densità iconica che colma l’aspettativa estetica. > LEGGI >>
Maria Vittoria Capitanucci, Milano le Nuove Architetture, SKIRA
Maria Vittoria Capitanucci: Milano
Le nuove architetture
La nuova, straordinaria stagione della architettura milanese e i suoi grandi protagonisti alle soglie dell’Expo 2015. Capitanucci è docente di Storia dell’architettura
contemporanea presso il Politecnico di Milano e presso l’ISAD.. Edizioni SKIRA >>>
Studio Guastalla Arte Moderna e Contemporanea, Milano cultura
Marino Marini, Giocoliere, 1953, bronzo, h cm 45, Studio Guastalla per Museo Tattile Statale Omero Ancona, Milano arte e cultura
Studio Guastalla di Milano contribuisce
all'ampliamento della collezione del
Museo Tattile Statale Omero (Ancona).
Potrete vedere e toccare il Giocoliere di Marino Marini e altre opere da giovedì 15 giugno 2012, ore 17 presso le sale del Museo Omero alla Mole Vanvitelliana >>>

PEAU D’ARTS PARIS – MANON MORIN

Manon Morin
Peau d'Arts Paris, a cura di Manon Morin - Mur d'arts contemporains pour artistes, intervenants de l'art et toutes personnes qui aiment les arts. facebook.com/millemots
galerie talmart paris
Vernissage de JIZO, DIVINITE JAPONAISE de Jean-Marc Forax - 1er juin au 7 juillet 2012 - Une série de dessins aquarelles de Jizo, personnage japonais qu'on trouve sur les routes, divinité qui accompagne gaiment les enfants injustement punis.  Avec une vidéo de Shunsuke François Nanjo, et sonorisation de Hogo. Galerie TALMART - 22, rue du Cloître Saint-Merri, 75004 Paris - http://www.galerietalmart.com/

MILANO
FONDAZIONI
SPAZI ESPOSITIVIBiblioteca di via Senato
Via Senato 14 | t. 0276215318
Info e programmi su www.bibliotecadiviasenato.it

Centre culturel français de Milan
Corso Magenta 63 | t. 02 4859191
Info e programmi su http://www.culturemilan.com

Hangar Bicocca - Spazio d’arte contemporanea
Via Chiese 2 (traversa di Viale Sarca) | t. 02 853531764
Info e programmi su http://www.hangarbicocca.it

Fabbrica del Vapore
Viale Procaccini 4 | t. 02 88464102
Info e programmi su http://www.fabbricadelvapore.org

Fondazione Alessandro Durini - Palazzo Durini
Via Santa Maria Valle 2 | t. 02 8053029
Info e programmi su http://www.fondazionedurini.com

Fondazione Marconi
Via Tadino 15 | t. 02 29419232
Info e programmi su
http://www.fondazionemarconi.org

Fondazione Antonio Mazzotta
Foro Buonaparte 50 | t. 02 878197
Info e programmi su
http://www.mazzotta.it

Fondazione Mudima
Via Tadino 26 | t. 02 29409633
Info e programmi su
http://www.mudima.net

Fondazione Arnaldo Pomodoro
Via Andrea Solari 35 | t. 02 89075394
Info e programmi su
fondazionearnaldopomodoro.it

Fondazione Prada
Via Fogazzaro 36 | t. 02 54670216
Info e programmi su
http://www.fondazioneprada.org

Fondazione Stelline
Corso Magenta 61 | t. 02 45462411
Info e programmi su
http://www.stelline.it

Fondazione Nicola Trussardi
t. 02 8068821
Info e programmi su
fondazionenicolatrussardi.com

Forma – Centro Internazionale di Fotografia
Piazza Tito Lucrezio Caro 1 | t. 02 581188067
Info e programmi su
http://www.formafoto.it

Galleria Gruppo Credito Valtellinese
Corso Magenta 59 | t. 02 48008015
Info e programmi su
http://www.creval.it

Museo Diocesano
Corso di Porta Ticinese 95 | t. 02 89420019
Info e programmi su
http://www.museodiocesano.it

Museo Poldi Pezzoli
Via Manzoni 12 | t. 02 796334
Info e programmi su
http://www.museopoldipezzoli.it

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia L. da Vinci
Via San Vittore 21 | t. 02 485551
Info e programmi su
http://www.museoscienza.org

Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
Viale Filippo Turati 34 | tel. 02 6551455
Info e programmi su
http://www.lapermanente-milano.it

Spazio Oberdan
t. 02 77406300/6302
Viale Vittorio Veneto 2, ang. Piazza Oberdan
Info e programmi su
www.provincia.milano.it/cultura

Triennale Bovisa
Via Lambruschini 31, ang. Via Codigoro | t. 02 724341
Info e programmi su
http://www.triennalebovisa.it

Triennale di Milano
Triennale Design Museum

Viale Alemagna 6 | t. 02 724341
Info su http://www.triennale.it 
www.triennaledesignmuseum.it

Articoli recenti

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: